داوران

 

سمت سازمانی

نام داور

ردیف

عضو هیئت علمی دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین (ع)

مهدی ابراهیمی

1

عضو هیئت علمی دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین (ع)

محمد ادریسیان

2

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

سید داود آقایی

3

عضو هیئت علمی دانشگاه جامع امام حسین (ع)

محمدباقر بابایی

4

عضو هیئت علمی دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین (ع)

محمدکاظم بصیرتی

5

عضو هیئت علمی دانشگاه دفاع ملی

غلامعلی رشید

6

عضو هیئت علمی دانشگاه جامع  حسین (ع)

محمدجواد سبحانی فر

7

عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی

افشین متقی دستنائی

8

عضو هیئت علمی دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین (ع)

محمدرضا رشیدی آل هاشم

9

عضو هیئت علمی دانشگاه فارابی

مصطفی ساوه درودی

10

عضو هیئت علمی دانشگاه شاهد

زاهد غفاری هشتجین

11

عضو هیئت علمی دانشگاه دفاع ملی

عبداله مرادی

12

عضو هیئت علمی دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین (ع)

وحید دهنوی

13

عضو هیئت علمی دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین (ع)

محمدحسین علیخانی

14