اعضای هیات تحریریه

اعضای هیات تحریریه

خدایار ابراهیمی

اطلاعات فرهنگی استادیار گروه قدرت نرم دانشکده فرهنگی رسالت، دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین (ع)

0000000.com

مدیر مسئول

اکبر عابدی

مدیر مسئول نشریه دو فصلنامه دفاع مقدس و نبردهای معاصر

defamoghadaschmail.ir

سردبیر

محمدجواد سبحانی فر

دانشیار دانشگاه جامع امام حسین (ع)

defamoghadaschmail.ir

جانشین سردبیر

غلامرضا سلگی

پژوهشگر

defamoghadaschmail.ir

مدیر اجرایی

حمید نجف زاده

پژوهشگر

defamoghadaschmail.ir