اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

اکبر عابدی

مدیر مسئول نشریه دو فصلنامه علمی مطالعات دفاع مقدس و نبردهای معاصر

defamoghadaschmail.ir

سردبیر

محمدجواد سبحانی فر

دانشیار دانشگاه جامع امام حسین (ع)

mjsobhangmail.com

جانشین سردبیر

غلامرضا سلگی

علوم ارتباطات عضو هیئت علمی دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین(ع)

cgoir1391chmail.ir

مدیر اجرایی

حمید نجف زاده

پژوهشگر

najafzadeh.hamidgmail.com

اعضای هیات تحریریه

سیدداود آقائی

روابط بین الملل استاد گروه آموزشی علوم سیاسی دانشگاه تهران

lawpol.ut.ac.ir/~sdaghaee
sdaghaeeut.ac.ir

محمدباقر بابایی

مدیریت رفتار سازمانی دانشیار دانشگاه جامع امام حسین(ع)

malib937gmail.com

غلامعلی رشید

جغرافیای سیاسی استاد دانشگاه عالی دفاع ملی

ga.rashidihuo.ac.ir

محسن رضایی میرقائد

علوم اقتصادی استاد دانشگاه جامع امام حسین (ع)

m.rezaeiihuo.ac.ir

محمدرضا رشیدی آل هاشم

جامعه شناسی عضو هیات علمی دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین علیه السلام

dsr.rashidigmail.com

محمدعلی زکی

جامعه شناسی دانشیار دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین (ع)

mazaki42yahoo.com

محمدجواد سبحانی فر

علوم دفاعی استراتژیک دانشیار دانشگاه جامع امام حسین (ع)

mjsobhangmail.com

محمدحسین علیخانی

مدیریت و برنامه ریزی درسی دانشیار دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین (ع)

halikhni2010gmail.com

زاهد غفاری هشجین

علوم سیاسی استاد گروه آموزشی علوم سیاسی و مطالعات انقلاب اسلامی دانشگاه شاهد

research.shahed.ac.ir/WSR/WebPages/Teacher/TFa.aspx?TID=163
ghafarishahed.ac.ir

احمد غضنفری

روانشناسی عمومی دانشیار دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین (ع)

aghazan5yahoo.com

افشین متقی دستنائی

ژئوپلیتیک دانشیار گروه آموزشی جغرافیای سیاسی دانشگاه خوارزمی

khu.ac.ir/cv/176/fa
a.mottaghikhu.ac.ir

هادی مراد پیری

علوم دفاعی راهبردی دانشیار دانشگاه جامع امام حسین(ع)

dr.hpirigmail.com

صفحه آرا

حمید نجف زاده

پژوهشگر

najafzadeh.hamidgmail.com