اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

اکبر عابدی

مدیر مسئول نشریه دو فصلنامه علمی مطالعات دفاع مقدس و نبردهای معاصر

defamoghadaschmail.ir

سردبیر

محمدجواد سبحانی فر

دانشیار دانشگاه جامع امام حسین (ع)

mjsobhangmail.com

جانشین سردبیر

غلامرضا سلگی

علوم ارتباطات عضو هیئت علمی دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین(ع)

cgoir1391chmail.ir

مدیر اجرایی

حمید نجف زاده

پژوهشگر

najafzadeh.hamidgmail.com

اعضای هیات تحریریه

محمدباقر بابایی

مدیریت رفتار سازمانی دانشیار دانشگاه جامع امام حسین(ع)

malib937gmail.com

هادی مراد پیری

علوم دفاعی راهبردی دانشیار دانشگاه جامع امام حسین(ع)

dr.hpirigmail.com

غلامعلی رشید

جغرافیای سیاسی استاد دانشگاه عالی دفاع ملی

ga.rashidihuo.ac.ir

محمدعلی زکی

جامعه شناسی دانشیار دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین (ع)

mazaki42yahoo.com

محمدجواد سبحانی فر

علوم دفاعی استراتژیک دانشیار دانشگاه جامع امام حسین (ع)

mjsobhangmail.com

لطفعلی عابدی

علوم تربیتی دانشیار دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین (ع)

ltflibdyahoo.com

محمدحسین علیخانی

مدیریت و برنامه ریزی درسی دانشیار دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین (ع)

halikhni2010gmail.com

احمد غضنفری

روانشناسی عمومی دانشیار دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین (ع)

aghazan5yahoo.com

محسن رضایی میرقائد

علوم اقتصادی استاد دانشگاه جامع امام حسین (ع)

m.rezaeiihuo.ac.ir

عباس نیلفروشان

دانشیار دانشگاه جامع امام حسین(ع)

a.nilforoshanihuo.ac.ir

محمدهادی همایون

معارف اسلامی، فرهنگ و ارتباطات استاد دانشگاه امام صادق (ع)

mhadi.homayoongmail.com