اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

اکبر عابدی

مدیریت علوم دفاعی مدیر مسئول
گروه مدیریت امور دفاعی، دانشکده علوم انسانی و قدرت نرم، عضو هیئت علمی دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین(ع)، تهران، ایران.

defamoghadaschmail.ir

سردبیر

محمدجواد سبحانی فر

علوم دفاعی استراتژیک دانشیار
گروه مطالعات دفاعی امنیتی، دانشکده و پژوهشکده دفاعی و امنیتی، دانشگاه جامع امام حسین (ع)، تهران، ایران.

mjsobhangmail.com

جانشین سردبیر

غلامرضا سلگی

علوم ارتباطات گروه منابع انسانی، دانشکده علوم انسانی و قدرت نرم، عضو هیئت علمی دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین(ع)، تهران، ایران.

cgoir1391chmail.ir

مدیر اجرایی

حمید نجف زاده

پژوهشگر
دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین (ع)

najafzadeh.hamidgmail.com

اعضای هیات تحریریه

سیدداود آقائی

روابط بین الملل استاد
گروه مطالعات منطقه ای، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

lawpol.ut.ac.ir/~sdaghaee
sdaghaeeut.ac.ir

غلامعلی رشید

جغرافیای سیاسی استاد
گروه سیاست دفاعی، دانشکده دفاع ملی، دانشگاه عالی دفاع ملی، تهران، ایران.

ga.rashidihuo.ac.ir

محسن رضایی میرقائد

علوم اقتصادی استاد
گروه اقتصاد، دانشکده علوم اجتماعی و فرهنگی، دانشگاه جامع امام حسین (ع)، تهران، ایران.

m.rezaeiihuo.ac.ir

سیدمحمدرضا رشیدی آل هاشم

جامعه شناسی دانشیار
گروه قدرت نرم، دانشکده علوم انسانی و قدرت نرم، دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین (ع)، تهران، ایران

dsr.rashidigmail.com

محمدعلی زکی

جامعه شناسی دانشیار
گروه قدرت نرم، دانشکده علوم انسانی و قدرت نرم، دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین (ع)، تهران، ایران.

mazaki42yahoo.com

محمدجواد سبحانی فر

علوم دفاعی استراتژیک دانشیار
گروه مطالعات دفاعی امنیتی، دانشکده و پژوهشکده دفاعی و امنیتی، دانشگاه جامع امام حسین (ع)، تهران، ایران.

mjsobhangmail.com

زاهد غفاری هشجین

علوم سیاسی استاد
گروه علوم سیاسی و مطالعات انقلاب اسلامی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران.

research.shahed.ac.ir/WSR/WebPages/Teacher/TFa.aspx?TID=163
ghafarishahed.ac.ir

احمد غضنفری

روانشناسی عمومی دانشیار
گروه علوم انسانی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین (ع)، تهران، ایران.

aghazan5yahoo.com

افشین متقی دستنائی

ژئوپلیتیک دانشیار
گروه جغرافیای سیاسی، دانشکده علوم جغرافیایی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.

khu.ac.ir/cv/176/fa
a.mottaghikhu.ac.ir

هادی مراد پیری

علوم دفاعی راهبردی دانشیار
گروه مشترک و مرکب، دانشکده و پژوهشکده دفاعی و امنیتی، دانشگاه جامع امام حسین(ع)، تهران، ایران.

dr.hpirigmail.com