اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

اکبر عابدی

مدیر مسئول نشریه دو فصلنامه دفاع مقدس و نبردهای معاصر

defamoghadaschmail.ir

سردبیر

محمدجواد سبحانی فر

دانشیار دانشگاه جامع امام حسین (ع)

mjsobhangmail.com

جانشین سردبیر

غلامرضا سلگی

علوم ارتباطات عضو هیئت علمی دانشگاه افسری امام حسین(ع)

cgoir1391chmail.ir

مدیر اجرایی

حمید نجف زاده

پژوهشگر

defamoghadaschmail.ir

اعضای هیات تحریریه

علی فرهی

مدیریت رفتار سازمانی استاد دانشگاه امام حسین(ع)

hrm_ihuyahoo.com

محسن رضایی میرقائد

علوم اقتصادی دانشیار دانشگاه جامع امام حسین (ع)

0chmail.ir

غلامعلی رشید

جغرافیای سیاسی دانشیار دانشگاه عالی دفاع ملی

1chmail.ir

محمدهادی همایون

معارف اسلامی دانشیار دانشگاه امام صادق(ع)

homayoonisu.ac.ir

لطفعلی عابدی

مدیریت و برنامه ریزی درسی دانشیار دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین (ع)

2chmail.ir

هادی مرادپیری

علوم دفاعی راهبردی دانشیار دانشگاه جامع امام حسین(ع)

hpiriihu.ac.ir

خدایار ابراهیمی

اطلاعات فرهنگی استادیار دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین (ع)، دانشکده فرهنگی تربیتی رسالت

0000000.com

عباسعلی سلمانی

علوم دفاعی راهبردی استادیار دانشگاه جامع امام حسین(ع)

dr.salmaniyahoo.com

حسن بیات

استادیار، دانشگاه جامع امام حسین(ع)

000gmail.com