راهنمای نویسندگان

1. مقاله باید پژوهشی، و حاصل تحقیق نویسنده در زمینة دفاع مقدس و نبردهای معاصر باشد.

2. مقاله‌های ارسالی به نشریه، نباید پیش از این در هیچ‌یک از نشریه‌های داخلی یا خارجی چاپ شده باشد.

3. مقاله‌ها پس از پذیرش اولیه در هیأت تحریریه به‌منظور ارزیابی برای دو نفر از داوران صاحب‌نظر و کارشناس فرستاده خواهد شد و پذیرش نهایی بر اساس نظر داوران و موافقت هیئت تحریریه خواهد بود.

4. مسئولیت علمی مقاله بر عهدة نویسنده است و دیدگاه‌های نویسندگان مقالات، لزوماً دیدگاه نشریه نیست.

5. مقاله باید حداکثر در 12 صفحه A4 (حدود 22 صفحة قطع نشریه) و در قالب Word و با قلم 12 Bzar تایپ شود و به دو شکل الکترونیکی و چاپی برای دفتر نشریه فرستاده شود.

6. نشریه از مقاله‌های تحقیقی و تحلیلی اصیل استقبال می‌کند که در آن مطلب یا نظریه‌ای تخصصی دارای نوآوری، نکات علمی نوین و غیر اقتباسی ارائه، و به ویژه از مقاله‌های برگرفته از پایان‌نامه‌ها که طی آن نظری بدیع مطرح شده باشد، مجله از چاپ مقاله‌های مبتنی بر گردآوری یا ترجمه معذور است.

7. برگه رویه (عنوان) که در آن فقط اطلاعات شناسنامه‌ای تحقیق از جمله، عنوان، نام نویسنده یا نویسندگان، عنوان شغلی یا علمی، زمان نگارش، نشانی کامل فرد یا مؤسسه یا مؤسسات متبوع، پست الکترونیکی (ایمیل) و شماره تلفن درج می‌شود.

8. چکیده: خلاصه‌ای دقیق از مقاله است که در یک صفحة جدا و در قالب و قلم متفاوت از متن نوشته می‌شود و در آن باید درستی و دقت، استقلال، ایجاز و صراحت، غیرقضاوتی بودن و روانی و انسجام رعایت شود.

9. مقدمه: بخش اصلی مقاله با مقدمه آغاز می‌شود که در ضمن آن، مسئلة تحقیق (سؤال‌ها، فرضیه‌ها، اهداف) و پیشینة علمی پژوهش بیان می‌شود.

10. روش تحقیق: پس از مقدمه می‌آید و محقق جزئیات شیوة اجرای پژوهش را توصیف می‌کند. در این بخش همکاران پژوهش و مراحل پژوهش (جامعه آماری، نمونه‌گیری، حجم نمونه و...) بیان می‌شود.

11. بدنة نوشتار (بحث و تحلیل): این بخش بدنة اصلی و ستون فقرات نوشتار را تشکیل می‌دهد. داده‌ها و تحلیل‌ها باید بر اساس نظم و در چارچوب روشی منظم و بر اساس طرح کلی مقاله پیش برود.

12. نتیجه‌گیری و پیشنهاد: نویسنده در بخش پایانی مقاله باید نتایج را بیان، و مطالب را چنان جمع‌بندی کند که خواننده احساس کند به پایان مقاله رسیده و از بحث و بررسی‌ها به نتیجه‌ای دست یافته است؛ هم‌چنین پیشنهادهای بعدی و چشم‌انداز آینده و مسائل باقیمانده دربارة موضوع در بخش نتیجه‌گیری مطرح می‌شود. این بخش یک پاراگراف تا یک صفحه باشد.