دوره و شماره: دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 1-176 
2. نقش یادمان‌های شهدا بر ارتقای اعتقادات در جامعه

صفحه 1-26

خدایار ابراهیمی؛ سیدرکن الدین رشیدی آل هاشم؛ موسی نورا


4. سرمایه‌های اجتماعی و معنوی دفاع مقدس

صفحه 59-95

غلام عباس رحمانی؛ محسن هادی طحان؛ اعظم عالیشوندی؛ الهه صادقی