دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 1-182 
1. سخن سردبیر

صفحه 9-11

محمدجواد سبحانی فر


3. پذیرش قطعنامه 598؛ پیروزی یا شکست؟

صفحه 23-42

محمدجواد سبحانی فر؛ ابوالقاسم مردمی