دوره و شماره: دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1401، صفحه 1-372 
4. تبیین الگوی منازعات ژئوپلیتیکی در منطقه خلیج فارس

صفحه 87-118

مجید دهقانیان؛ محمدرضا حافظ نیا؛ محسن دهقانی