دوره و شماره: دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1401 
6. تأثیرسنجی امنیتی حضور داعش در افغانستان بر جمهوری اسلامی ایران

بهرام اصلی زاده؛ محسن رادمهر؛ علی اسماعیل زاده