دوره و شماره: دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1401 
4. تبیین الگوی منازعات ژئوپلیتیکی در منطقه خلیج فارس

مجید دهقانیان؛ محمدرضا حافظ نیا؛ محسن دهقانی


6. تأثیرسنجی امنیتی حضور داعش در افغانستان بر جمهوری اسلامی ایران

بهرام اصلی زاده؛ محسن رادمهر؛ علی اسماعیل زاده