دوره و شماره: دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1400، صفحه 1-401 
9. بررسی عوامل مؤثر در ظهور و قدرت‌یابی داعش در یمن

صفحه 257-293

بهرام اصلی زاده؛ جعفر عظیم زاده؛ سیدناصر سیدی ارژنگ