دوره و شماره: دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1400 
9. بررسی عوامل مؤثر در ظهور و قدرت‌یابی داعش در یمن

صفحه 253-289

بهرام اصلی زاده؛ جعفر عظیم زاده؛ سیدناصر سیدی ارژنگ