مطالعه و تحلیل میزان توجه به مفاهیم دفاع مقدس در کتاب‌های درسی رشته علوم انسانی (مقطع دوم متوسطه)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین (ع)، تهران، ایران

2 دانشجو ی دکترا، رشته علم اطلاعات و دانش شناسی (گرایش مدیریت اطلاعات و دانش)، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر تحلیل کمی میزان توجه به مفاهیم و ارزش‌های دفاع مقدس در کتاب‌های درسی رشته علوم انسانی مقطع دوم متوسطه (دبیرستان) در سال تحصیلی 97-96 می‌باشد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کتاب‌های رشته علوم انسانی است. روش پژوهش تحلیل محتوای کمی است.
نتایج پژوهش نشان داد که بیشترین مطلب در خصوص موضوع دفاع مقدس در کتاب‌های استان شناسی (31 استان) آمده است. پس از آن در کتاب آمادگی دفاعی مطالب بیشتری در خصوص دفاع مقدس آورده شده است. پس از آن نیز در کتاب‌های فارسی و ادبیات فارسی بیش از سایر کتاب‌ها به موضوع دفاع مقدس و ارزش‌های آن پرداخته‌شده است. در کتاب‌های فلسفه، منطق، تعلیمات ادیان الهی و اخلاق ویژه اقلیت‌های دینی، ریاضی و آمار، انسان و محیط‌زیست و کارگاه کارآفرینی و تولید نیز هیچ‌گونه اشاره‌ای به موضوع دفاع مقدس نشده است. در پایان نیز پیشنهاد‌هایی ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Studying and Analyzing the Attention to the Concepts of Sacred Defense in Humanities Textbooks (Secondary degree of high School’s Textbook)

نویسندگان [English]

  • Mohammad Reza Rashidi Al Hashem 1
  • Yasser Feizollahi 2
چکیده [English]

The purpose of the present study is to analyze quantitatively the attention to the concepts and values ​​of sacred defense in secondary school humanities textbooks in high school in the scholastic year of 96-97.  The statistical population of the study includes all of humanities textbooks. The research method is quantitative content analysis.
     The results show that most of the articles on the subject of sacred defense have been found in the provincial books (31 provinces).  After that, in the book of defense preparation, the subject of sacred defense has been more mentioned and also its subjects and values has been mentioned ​​in Persian and Persian literature books. But, in the books of philosophy, logic, teachings of divine religions and ethics of religious for the minorities of religious, mathematic and statistic, human beings and environmental studying and also in the book of entrepreneurship and production workshops, there is no mention of sacred defense. At the end there are presented some suggestions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Quantitative Content Analysis
  • Textbooks
  • Sacred Defense
  • Humanities Sciences