نقش یادمان‌های شهدا بر ارتقای اعتقادات در جامعه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار،دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین (ع)، تهران، ایران

2 استادیار، دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین (ع)، تهران، ایران

3 کارشناسی ارشد مدیریت فرهنگی، دانشگاه جامع امام حسین (ع)، تهران، ایران

چکیده

هدف مقاله حاضر، مطالعه یادمان‌های شهدا و نقش آن بر افزایش و تقویت اعتقادات دینی در جامعه است. فرضیه و سؤال این تحقیق چگونگی تأثیرگذاری یادمان‌های شهدا در افزایش اعتقادات دینی می‌باشد. از این­رو در این تحقیق، از روش پیمایشی استفاده شده است. جامعة آماری آن، کلیه افراد مراجعه کننده به یادمان شهداء می­باشند که به کمک نمونه‌گیری تصادفی ساده، 443 آزمودنی برای نمونه انتخاب شده است. این تحقیق به مطالعه چهار یادمان پرداخته است. برای گردآوری داده‌ها از ابزار پرسشنامة محقق ساخته استفاده شده که روایی محتوایی آن با استفاده از دیدگاه کارشناسان و روایی سازه‌ای آن به کمک روش آماری تحلیل عاملی به تأیید رسیده است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که متغیر یادمان شهداء در مجموع توانسته است، 83% از رفتارهای ناشی از متغیر اعتقادات را پیش‌بینی کرده و یا واریانس آن‌ها را تبیین نماید. بر اساس نتایج مبتنی بر اثبات نقش یادمان‌های شهداء در ارتقاء اعتقادات و ابعاد آن در جامعه، به این نتیجه می‌رسیم که بعد اعتقادی ادبیات پژوهش با توجه به ضریب تعیین تعدیل شده بالای پژوهش در تأیید روابط مدل مفهومی پژوهش و تأثیر یادمان شهداء بر متغیر وابسته، به درستی انتخاب شده است. یافته‌های پژوهش حاضر نشان می­دهد که حضور در یادمان‌ها، شرکت در یادواره، مطالعه وصیت‌نامه‌ها، ارتباط با یادمان‌های شهدا به‌ویژه در شهرهای بزرگ، منجر به تقویت مؤلفه‌های خداباوری از قبیل امیدواری به فضل خدا، احساس نزدیک‌تر شدن به خدا، حس بندگی بیشتر و تقویت مؤلفه‌های ایمان به غیب از قبیل انس بیشتر با قرآن، تقویت باور به امدادهای الهی، مستحکم‌تر شدن پیوند قلبی با اهل‌بیت و در نهایت منجر به تقویت مؤلفه‌های آخرت‌گرایی از قبیل توجه بیشتر به آخرت و روز قیامت، افزایش عشق به لقای الهی در جامعه و به‌ویژه در بین جوان‌ها و احساس شرم نسبت به گناهان می‌شود؛ بنابراین، به‌منظور اعتقادی کردن فضای جامعه و پر کردن اوقات فراغت و همچنین دوری از برنامه‌های غفلت زا و مادی‌گرا، باید تمام توان خود را به کار بست تا با تقویت برنامه‌های مذهبی در یادمان‌های شهداء و تأمین منابع مادی و معنوی آن، فضای عمومی جامعه آکنده از فضای اعتقادی و عطر حضور شهداء شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of War Memorials of Martyrs on Promoting Beliefs in Society

نویسندگان [English]

  • Khudayar Ebrahimi 1
  • Syed Rokneadin Rashid Ale Hashem 2
  • Moosa noora 3
چکیده [English]

The purpose of this research is to study the role of memorials of martyrs on enhancing and promoting the religious beliefs in society. The hypothesis questions of it are how the monuments and memorials of martyrs can increase religious beliefs of society. Therefore, in this study, the survey method is used. The population of the research is all people referring to the Martyrs Monument, which by simple random sampling, 443 subjects were selected for the sample. This research has studied 4 memorials. Data has collected by the researcher made questionnaire and its validity has been proved using the opinion of experts and also its questioner by using the analytic factor. The results show that variable Martyrs Memorial has a total of %83 of the behavior of belief variable to predict or explain their variances. According to the results based on the determination of monuments of martyrs in the promotion of faith and its impacts on society, the conclusion that the doctrinal literature with respect to the adjusted coefficient of determination on research in support of research conceptual model and effects of Monument of Martyrs on the dependent variable, properly selected. The results indicate that the presence in the monuments, attend in the Memorial, the Testament of martyrs, the relationship with the monuments of martyrs, especially in big cities, lead to the strengthening of the components of theism, such as hope for the grace of God, approaching to God, the sense of servitude and strengthen components belief in the unseen one, such as familiarity with the Quran, strengthening the belief in aid of God, ties from the bottom of heart with Ahlebait and ultimately lead to strengthening the components of paying attention for Ahkerat such as paying more attention to the hereafter and the day of Judgment, increasing the love of meeting with God in society, especially among young people and the shame of sin Correspondingly.
There for, in order to make the atmosphere of a society belief and full and use more  
 leisure and as well as being out of negligence and materialistic actions, therehave all our power to be applied strengthening the religious programs at the memorials of martyrs and providing material and spiritual resources of public space of society to be full of faith and the presence of martyrs aroma.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Commemoration of Martyrs
  • Roles
  • Beliefs and Society