نقش و جایگاه گفتمان انقلاب اسلامی در مقاومت انصارالله و عملکرد دفاعی آن در یمن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی دانشگاه جامع امام حسین (ع)، تهران، ایران

چکیده

امروزه جنبش‏های مردمی و نهضت‏های رهایی بخش در جهان اسلام، به یک نیروی قابل محاسبه در فضای منطقه‏ای و بین‌الملل ارتقا یافته‏اند. انقلاب اسلامی مبتنی بر آرمان انقلابی و ماهیت هستی شناختی خود و جمهوری اسلامی‌ایران بر اساس قانون اساسی، پشتیبانی و بسیج کننده منابع و امکانات مقاومت اسلامی در تقابل با تجاوزات نظام استکباری آمریکا و رژیم صهیونیستی را ضروری و تعیین کننده می‏داند. بنابراین نقش و جایگاه انقلاب اسلامی مبتنی بر روش عُقلایی و هوشمندانه در عملکرد نهضت‏ها موثر بوده و در خور تحقیق و پژوهش است. هدف از پژوهش حاضر، تحلیل نقش و جایگاه انقلاب اسلامی در مقاومت انصارالله و تحلیل عملکرد دفاعی آن در یمن می‌باشد. مسئله پژوهش تحلیل نقش و جایگاه انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی ایران در یمن و تبیین نتایج آن در ارتقا عملکرد دفاعی انصارالله یمن است. روش پژوهش به صورت تلفیقی (کیفی و کمی) بوده که ابتدا به صورت کیفی مولفه‏ها استخراج شده و در بخش کمی، با به کارگیری روش دلفی فازی و با مراجعه به 15 نفر از خبرگان تاثیرِ هر مولفه مورد سنجش قرار گرفته است. پس از نظرسنجی از افراد صاحب‌نظر، ابعاد و مولفه‏های موثر در عملکرد دفاعی یمن شناسایی گردید. نتایج تحقیق نشان داد که در بعد سیاسی - امنیتی، بعد نظامی - دفاعی؛ لجستیک و بسیج امکانات؛ حمایت و پشتیبانی منطقه‏ای، در نتیجه 4 بعد و 31 مولفه در ارتقا عملکرد دفاعی حوثی‏ها در یمن تاثیر داشته و عوامل پیشنهادی برای ارتقا عملکرد انصارالله ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role and place of the discourse of the Islamic revolution in the resistance of Ansarullah and its defensive performance in Yemen

نویسنده [English]

  • behzad ghasemi
Member of the faculty of Imam Hossein University,Tehran, Iran.
چکیده [English]

The Islamic revolution based on its revolutionary ideal and its ontological nature and the Islamic Republic of Iran based on the constitution considers it necessary and decisive to support and mobilize the resources and facilities of the Islamic resistance against the aggression of the arrogant American system and the Zionist regime. Therefore, the role and position of the Islamic revolution based on a rational and intelligent method is effective in the functioning of the movements and is worthy of research. The purpose of the current research is to analyze the role and position of the Islamic Revolution in the resistance of Ansarullah and to analyze its defensive performance in Yemen. The problem of the research is to analyze the role and position of the Islamic Revolution and the Islamic Republic of Iran in Yemen and explain its results in improving the defense performance of Ansarullah in Yemen. The research method is a combined (qualitative and quantitative) which first qualitatively extracted the components and in the quantitative part, by applying the fuzzy Delphi method and referring to 15 experts, the impact of each component was measured. After a survey of experts, the effective dimensions and components in Yemen's defense performance were identified. The results of the research showed that in the political-security dimension, the military-defense dimension; Logistics and mobilization of facilities;d.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Islamic revolution discourse
  • Yemen
  • defense performance