تبیین نقش ایدئولوژی در موضع‌گیری سوریه در قبال جنگ عراق علیه ایران از منظر رویکرد سازه‌انگاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه جغرافیا، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران.

چکیده

جنگ عراق علیه ایران در دوره جنگ سرد؛ دوره رقابت ایدئولوژی­ها، رخ داد. در این دوره، به طور کلی، صف­بندی کشورها بر اساس موضع­گیری­های ایدئولوژیک آنها شکل می­گرفت. در چنین شرایطی، ایدئولوژی باید یکی از مهمترین عوامل موثر بر موضع­گیری کشورها در قبال جنگ عراق علیه ایران محسوب می­شد. اما سوریه که بیشترین اشتراکات ایدئولوژیک را با کشور عراق و بیشترین تفاوت ایدئولوژیک را با ایران داشت، در عمل تبدیل به مهمترین متحد ایران در این دوره شد. لذا، این پژوهش درصدد آن است تا این مساله را از منظر رویکرد سازه­انگاری بررسی نماید و نشان دهد که چگونه ایدئولوژی­های این کشور تبدیل به هنجار نشدند و کنش سیاسی آن بر مبنای سازه­های غیرایدئولوژیک شکل گرفت نه سازه­های ایدئولوژیک؟
برای انجام این پژوهش اطلاعات به شکل کتابخانه­ای گردآوری شده­اند و به روش توصیفی- تحلیلی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته­اند. نتایج این پژوهش نشان می­دهد، با اینکه ایدئولوژی­های سوریه در سه سطح ملی، منطقه­ای و جهانی شبیه عراق است، اما این اشتراکات ایدئولوژیک باعث ایجاد انگاره­های ذهنی بین این دو کشور نشد. در مقابل، از آنجا که سوریه یک کشور امنیت­جو می­باشد، بیشترین اشتراکات بین­الاذهانی آن با ایران شکل گرفت و همین مبنای کنش سیاسی آن در قبال این جنگ شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explaining the role of ideology in Syria's position on the Iraq-Iran war from the perspective of a constructivist approach

نویسنده [English]

  • Ali Amiri
Assistant Professor of Geography Department, Faculty of Literature and Humanities, University of Lorestan, Khorramabad, Iran.
چکیده [English]

The Iraq war against Iran took place at one of the most critical historical era in the world, which known as the Cold War and a period of ideological rivalry. During Cold War or era of ideological rivalry, the alignment of countries was generally determined based on their position in the world system, whose the main basis of this was ideology. In such circumstances, ideology was one of the most important factors influencing the actions and behavior of neighboring Iran and Iraq, especially the Arab countries regarding the war. Syria, one of the countries that took an almost clear position on the war, had the most ideological similarities with Iraq and, conversely, the most ideological differences with Iran. Therefore, considering these circumstances, theoretically, Syria should take the side of Iraq, but in practice, it became the most important ally of Iran in this period. Therefore, this study seeks to examine this issue from the perspective of a constructivist approach and show how the ideologies of this country did not become the norm and its political action was formed on the basis of non-ideological structures and not ideological structures?
For this research, information has been collected in the form of libraries and analyzed descriptively-analytically. The results of this study show that although the ideologies of Syria are similar to Iraq at three national, regional and global levels, these ideological commonalities did not create mental ideas between the two countries. On the contrary, since Syria is a security-seeking country, it had the most consciousness commonalities with Iran, and this became the basis of its political action in the face of this war.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Imposed War
  • Syria
  • ideology
  • constructivism
  • Islamic Republic of Iran