به کارگیری تسلیحات شیمیایی در دفاع مقدس از منظر حقوق مسئولیت بین المللی

نویسنده

عضو هیأت علمی گروه حقوق بین الملل دانشکده حقوق دانشگاه قم، ایران.

چکیده

تسلیحات شیمیایی با وجود فناوری ساده خود، توان نابودسازی زیادی دارند.  نیروهای رژیم بعث با حمایت کشورهای دیگر، به کارگیری تسلیحات شیمیایی علیه ایران را از 23 دی ماه 1359 هجری شمسی، یعنی از همان اوان آغاز دفاع مقدس، آغاز کردند و این کار روز به روز فزونی یافت. تعداد حملات رژیم بعث، در حدود ده حمله در سال 1359 هجری شمسی بوده و این در حالی است که قریب به 45 حمله در سال 1367 انجام داده است که بدون تردید، با همکاری دیگر کشورها، از جمله و به ویژه آمریکا، بوده است. مقاله پیش رو بر آن شده است تا به موضوع به کارگیری تسلیحات شیمیایی در دفاع مقدس از منظر حقوق مسئولیت بین­المللی کشورها بپردازد. فرضیه مقاله این است که مسئول دانستن یک کشور بابت آن عمل متخلفانه بین­المللی، مانع از مسئول دانستن سازمان بین­المللی یا کشورهای دیگر دانسته نمی­شود. روش پژوهش، توصیفی-تحلیلی است. راستی آزمایی فرضیه این پژوهش از طریق توصیف، تحلیل منطقی و بررسی منابع حقوق بین­الملل عمومی است. مقاله پیش رو از رهگذر تحلیل گزاره­های حقوقی بین­المللی استدلال کرده است که افزون بر رژیم بعث، مسئولیت بین­المللی کشورهای دیگر بابت نقشی که در کمک یا مساعدت ایفا کرده­اند محقق است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Use of Chemical Weapons in the Holy Defense in respect of Law of International Responsibility

نویسنده [English]

  • Mohamad Setayeshpur
Assistant Prof., International law, Faculty of Law, University of Qom, Iran.
چکیده [English]

Chemical weapons have a great power of destruction despite their simple technology, The forces of the Baath regime, with the support of other countries, started using chemical weapons against Iran on January 23, 1359 AH, that is, from the very beginning of the holy defense, and this work increased day by day. The number of attacks by the Baath regime was about ten attacks in 1359 AH, while it carried out about 45 attacks in 1367, which were without doubt with the cooperation of other countries, including and especially the United States. The following article aims to deal with the issue of using chemical weapons in holy defense from the point of view of the international responsibility of countries. The hypothesis of the article is that holding a country responsible for that international criminal act does not prevent holding the international organization or other countries responsible. The research method is descriptive-analytical. The verification of the hypothesis of this research is through description, logical analysis and examination of the sources of general international law. The following article has argued through the analysis of international legal propositions that, in addition to the Baath regime, the international responsibility of other countries for the role they have played in aid or assistance is fulfilled.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Holy Defense
  • Chemical Weapons
  • International Law of Armed Conflicts
  • Law of International Responsibility