سرکوب جنایات تروریستی در نبردهای معاصرِ دولت اسلامی عراق و سوریه(داعش)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار و عضو هیأت علمی گروه حقوق دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اراک

چکیده

با افزایش ارتکاب جنایات تروریستی، دولت‌ها در قلمرو جامعه بین‌المللی به اهمیت سرکوب جهانی آن پی بردند. این در حالی است که حمایت دولت‌ها از گروه‌های تروریستی در کلیه مراحل تأسیس یا فعالیت، اساسی‌ترین مؤلفه‌ای است که موجبات تخدیش نظام همکاری مؤثر بین‌المللی در مواجهه با جنایات تروریستی را فراهم نموده است. مؤید این امر جنایات تروریستی گروه داعش است که ماهیت تهدیدآمیز آن برای صلح و امنیت بین‌المللی، از اصل تروریسم به عنوان تهدید صلح و امنیت بین‌المللی نشأت می گیرد. سازمان ملل متحد با سازوکارهایی که در اختیار داشتند توانستند نقش موثری در مبارزه با تروریسم ایفاء کنند. اما با توجه به عدم همکاری برخی کشورهای عضو و حمایت پیدا و پنهان گروه‌های تروریستی توسط تعدادی از اعضا، این سازمان به توفیق چندانی در مبارزه با گروه‌های تروریستی دست نیافت. از اینرو، به‌رغم اینکه جنایات تروریستی ارتکابی توسط داعش به وضوح در مواد 5 تا 9 اساسنامه رُم مقرر شده است، اما دیوان کیفری بین‌المللی با بروز رفتارهای انفعالی در سطح جهانی امکانی برای رسیدگی به جنایات تروریستی داعش را ندارد و موضوع باید در سطوح داخلی دولت‌های درگیر در نبردهای مسلحانه داعش و در قلمرو سرزمینی تحت رسیدگی کیفری قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Suppression of Terrorist Crimes in the Contemporary Battles of the Islamic State of Iraq and Syria (ISIS)

نویسنده [English]

  • Peyman Namamian
Assistant Professor Department of Law Faculty of Administrative Sciences and Economics Arak University
چکیده [English]

With the increase in committing terrorist crimes, governments in the international community realized the importance of its global suppression. This is despite the fact that governments' support of terrorist groups in all phases of establishment or activity is the most fundamental component that has caused the deterioration of the effective international cooperation system in facing terrorist crimes. This is confirmed by the terrorist crimes of the ISIS group, whose threatening nature for international peace and security originates from the principle of terrorism as a threat to international peace and security. The United Nations was able to play an effective role in the fight against terrorism with the mechanisms they had. However, due to the non-cooperation of some member countries and the overt and hidden support of terrorist groups by a number of members, this organization did not achieve much success in fighting against terrorist groups. Therefore, although the terrorist crimes committed by ISIS are clearly stipulated in Articles 5 to 9 of the Rome Statute, the International Criminal Court has no possibility to deal with the terrorist crimes of ISIS due to the emergence of passive behavior at the global level, and the matter should be dealt with at the internal levels of the governments. To be involved in the armed battles of ISIS and be subject to criminal proceedings in the territorial territory

کلیدواژه‌ها [English]

  • Contemporary battles
  • The Islamic State of Iraq and Syria
  • Terrorist Crimes
  • ISIS crimes Security Council
  • International Criminal Court
  • Mixed Courts