تبیین الگوی منازعات ژئوپلیتیکی در منطقه خلیج فارس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری جغرافیای سیاسی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

منازعه اساسا وضعیتی که در آن واحدها و بازیگران سیاسی به منظور بسط قدرت خود و دستیابی به اهداف ژئوپلیتیک مطلوب خویش سعی در به حاشیه راندن رقیب و ایجاد چالش برای آن دارند. منطقه ژئوپلیتیک خلیج فارس بواسطه عوامل مختلفی همچون موقعیت جغرافیایی و ارتباطی خود، کانون ظهور دین اسلام، برخورداری از منابع سرشار انرژی، نقش و حضور قدرت­های فرامنطقه­ای و... از موقعیت استراتژیک در صحنه سیاست­های جهانی برخوردار است. در منطقه مذکور بواسطه عواملی چند، میان واحدهای سیاسی تشکیل دهنده آن تعارض منافع و طبعا منازعات گوناگونی صورت پذیرفته است. در این راستا پرسش پژوهش حاضر این است که الگوی منازعات ژئوپلیتیک در منطقه خلیج فارس چیست؟ بر این مبنا، پژوهش حاضر با روشی توصیفی و تحلیلی و مبتنی بر داده­های کتابخانه­ای، تلاش کرده است به دنبال بررسی چرایی منازعات حادث شده در این منطقه باشد. یافته های تحقیق هویدای آن است که این منازعات ریشه در عواملی همچون اختلافات مرزی، حضور قدرتهای فرامنطقه­ای، تفاوت در ساختار حکومت­های منطقه، تنش­های مذهبی و قومی و مسابقه تسلیحاتی دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A model for explaining geopolitical conflicts in the Persian Gulf region

نویسنده [English]

  • Majid Dehghanian
Doctoral student of Political Geography of Tarbiat Modares University
چکیده [English]

1

کلیدواژه‌ها [English]

  • Geopolitics
  • Persian Gulf
  • geopolitical conflict
  • geopolitical challenge