مطالعه تجارب زیسته رزمندگان فرهنگی از دوران هشت سال دفاع مقدس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای دانشگاه بیرجند

2 کارشناسی ارشد تاریخ تشیع، دانشگاه بیرجند

چکیده

فرهنگیان همیشه به‌عنوان اقشار تأثیرگذار در مسائل اجتماعی مطرح بوده‌اند. حضور فرهنگیان در دوران هشت سال دفاع مقدس یکی از عرصه‌های حضور فعال و گسترده آن‌ها بوده است. در پژوهش حاضر تجارب زیسته رزمندگان فرهنگی جنگ تحمیلی خراسان‌جنوبی از حضور در هشت سال دفاع مقدس به شیوه کیفی و از نوع پدیدارشناسی بررسی شد. با توجه به ماهیت پژوهش از روش نمونه‌گیری هدفمند از نوع معیار استفاده شد، که با مصاحبه عمیق 10 نفر، داده‌های اخذشده به اشباع رسید. داده‌های حاصل از تجارب زیسته رزمندگان دفاع مقدس به روش هفت مرحله‌ای کُلایزی(2002) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند و از نرم‌افزار MAXQDA11 به‌عنوان ابزار تحلیل داده‌ها پژوهش استفاده شد. یافته‌های حاصل از تجارب زیسته رزمندگان فرهنگی دفاع مقدس در 6 مضمون اصلی "علت حضور"، "پیامدهای جنگ"، "نقش امام خمینی (ره)"، "نقش فرهنگیان و دانش‌آموزان"، "رسالت مجتمع رزمندگان" و "نقش بانوان فرهنگی" دسته بندی شد. بطوری کلی یافته‌ها نشان می‌دهد که رزمندگان فرهنگی نقش مثبت و تاثیرگذاری در ابعاد مختلف در دوران هشت سال دفاع مقدس داشتند. می‌توان از یافته‌های پژوهش نتیجه گرفت که رزمندگان با داشتن علل ارزشمند در جنگ حضور پیدا کرده و با بهره گیری از تخصص شغلی در راستای امر آموزش و تربیت در داخل و خارج جبهه گام‌های اساسی را برداشته‌اند و همچنین رزمندگان و بانوان فرهنگی در حوزه پشتیبانی و مسائل بهداشتی و درمانی در این دوران نقش آفرینی کرده‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Studying the lived experiences of teacher-warriors from the eight years of sacred defense

نویسندگان [English]

  • Mohammad Alipour 1
  • Reyhaneh Mahtarami 2
1 PhD student of Birjand University
2 Master's degree in Shi'ite history, Birjand University
چکیده [English]

Teachers have always been prominent as influential strata in social issues. The presence of educators during the eight years of sacred defense has been one of the areas of their active and widespread presence.In the present study, the lived experiences of the teacher-warriors of the South Khorasan of participating in the eight years of sacred defense were investigated in a qualitative and phenomenological way. According to the nature of the research, the purposeful sampling method of criterion type was used, and with the in-depth interview of 10 people, the obtained data reached saturation. The data obtained from the lived experiences of the warriors of the sacred Defense were analyzed using the seven-step method of Colaizzi (2002) and MAXQDA11 software was used as a research data analysis tool. Findings from the lived experiences of the teacher-warriors of the sacred Defense were categorized in 6 main themes: "Reason of presence", "Consequences of war", "Role of Imam Khomeini (God bless him)", "Role of teachers and students", "Complex of warriors' mission" and "Role of femail teachers". In general, the findings show that teacher-warriors played a positive and influential role in different dimensions during the eight years of sacred defense.

کلیدواژه‌ها [English]

  • war
  • Sacred Defense
  • warriors
  • teachers
  • Students