تجلی مؤلفه شهادت در سه اثر داستانی از راضیه تجار («ستاره من»، «گمان مبر که شعله بمیرد»،«محبوبة صبح»)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی، گروه آموزشی ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه زابل، زابل، ایران؛ kalbalishahla@gmail.com.

2 دانشیار زبان و ادبیات فارسی، گروه آموزشی ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه زابل، زابل، ایران؛ ah-sanchooli@uoz.ac.ir

3 استادیار زبان و ادبیات فارسی، گروه آموزشی ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه زابل، زابل، ایران؛ momjavezy@yahoo.com

چکیده

راضیه تجار یکی از نویسندگان فعال در حوزۀ دفاع مقدس است که آثار زیادی در مورد جنگ تحمیلی و رزمندگان به رشتۀ تحریر درآورده است. تجار در بین نویسندگان معاصر با نوشتن کتاب‌های متعدد در عرصه ادبیات پایداری، تعهد خود را نسبت به ارزش‌ها و آرمان‌ها نشان داده‌ و شورآفرینی و جان‌فشانی رزمندگان را به نحو شایسته و بایسته ترسیم کرده است. کوشش‌ها و مسئولیت‌پذیری او در عرصۀ داستان‌های دفاع‌ مقدس قابل‌توجه است. این مقاله تلاش دارد با بررسی آثار منتخب از دهه‌های هفتاد، هشتاد و نود وی، جلوه‌های شهادت را در هر کتاب، بررسی نموده و به این سؤال که فرهنگ شهادت در هر کتاب چگونه با چه ویژگی‌هایی جلوه‌گری می‌کند، پاسخ دهد. این پژوهش به روش توصیفی و تحلیلی انجام گرفته است و نتایج حاصل، اعتقاد عمیق این بانوی نویسنده به مقوله و اشاعه فرهنگ شهادت‌طلبی ـ که از ضرورت‌های فرهنگی جامعه امروز در تقابل با فرهنگ‌‌های بیگانه می‌باشد ـ را نشان می‌دهد. جلوه‌‌های گوناگون کاربرد مؤلفه شهادت، با توجه به شرایط فرهنگی و اجتماعی کشور، در کتاب «گمان مبر که شعله بمیرد» محصول دهۀ هشتاد، بیشتر از دو اثر دیگر، نشان داده شده ‌است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Manifestation of martyrdom component in three works of fiction by Razieh Tojjar ("My star", "Don't think that the flame will die", "Morning favorite")

نویسندگان [English]

  • shahla kalbali 1
  • Ahmad Sanchooli 2
  • Mohammad MOjavezy 3
1 Master of Persian Language and Literature, Department of Persian Literature, Faculty of Literature and Humanities, Zabol University, Zabol, Iran; kalbalishahla@gmail.com.
2 Associate Professor of Persian Language and Literature, Teaching Department of Persian Literature, Faculty of Literature and Humanities, Zabol University, Zabol, Iran; ah-sanchooli@uoz.ac.ir
3 Assistant Professor of Persian Language and Literature, Teaching Department of Persian Literature, Faculty of Literature and Humanities, Zabol University, Zabol, Iran; momjavezy@yahoo.com
چکیده [English]

Razieh Tojjar is one of the active writers in the field of sacred defense, who has written many literary works about the imposed war and warriors. Among the contemporary writers, by writing numerous books in the field of sustainable literature, Tojjar has shown her commitment to values ​​and ideals and has depicted the enthusiasm and sacrifice of warriors in a worthy and proper way. Her efforts and responsibility in the field of sacred defense stories are remarkable. This article by examining the manifestations of martyrdom in each book from her selected works, tries to answer the question of how and by which qualities the culture of martyrdom manifests itself. This research has been carried out in a descriptive and analytical way, and the results show the deep belief of this lady author in the category of martyrdom culture and spreading it, which is one of the cultural necessities of today's society in contrast with foreign cultures. Various manifestations of the use of martyrdom, according to the cultural and social conditions of the country, are shown in the book "Do not think that the flame will die" produced in the 1980s, more than the other two works

کلیدواژه‌ها [English]

  • martyrdom
  • Razieh Tojjar
  • my star
  • Don't think that the flame will die. Morning favorite