مطالعه نگرش گروه‌های اجتماعی مختلف بر فرهنگ ایثار و شهادت و راهبردهای تقویت آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد بجنورد

چکیده

هدف از این پژوهش بررسی نگرش گروه های اجتماعی مختلف به فرهنگ ایثار و شهادت و راهبردهای تقویت آن می باشد. تحقیق حاضر از نظر روش گردآوری داده ها، توصیفی- پیمایشی می‌باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه کارکنان ادارات آموزش و پرورش خراسان شمالی و کلیه کارکنان اداره کل علوم پزشکی خراسان شمالی بوده اند که تعداد آنان 986 نفر می باشند. طبق فرمول کوکران حجم نمونه مکفی  برای جامعه 277 نفر شد، که این تعداد به وسیله  شیوه نمونه گیری ای تصادفی طبقه ای مشخص شدند. ابزار گردآوری اطلاعات در این تحقیق دو پرسشنامه « فرهنگ ایثار و شهادت » و « راهبردهای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت » بوده است. در نتایج پژوهش هشت گویه را جزو عوامل مختلف تاثیرگذار بر فرهنگ ایثار و شهادت شناسایی کردیم. همچنین نتایج پژوهش نشان می دهد که راهبردهای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، از نظر گروه های مختلف متفاوت است و آموزش و پرورش تنها ستون ترویج فرهنگ ایثار و شهادت نمی باشد و در جامعه باید از سایر نهادهای اجتماعی نیز بهره برد. و تغییر نگرش افراد به مساله ایثار و شهادت با اینکه برای آموزش و پرورش یک فرصت است امام غفلت سایر نهادها و سازمان ها از این امر برای جامعه تبدیل به تهدید خواهد شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Attitudes of different social groups on the culture of self-sacrifice and martyrdom and strategies to strengthen it

نویسنده [English]

  • Javad Afshin
Master's degree in educational management of Bojnord Azad University
چکیده [English]

The purpose of this study is to investigate the attitudes of different social groups towards the culture of self-sacrifice and martyrdom and strategies to strengthen it.
The present study is descriptive-survey in terms of data collection method. The statistical population of this study included all employees of North Khorasan Education Departments and all employees of North Khorasan General Directorate of Medical Sciences, whose number is 986 people. According to the Cochran's formula, the sample size was sufficient for a population of 277 people, which was determined by stratified random sampling. The data collection tools in this study were two questionnaires: "Culture of Sacrifice and Martyrdom" and "Strategies for Promoting the Culture of Sacrifice and Martyrdom". In the results of the research, we identified eight items among the various commoners influencing the culture of self-sacrifice and martyrdom. The results of the study also show that the strategies for promoting the culture of self-sacrifice and martyrdom are different from different groups and education is not the only pillar of promoting the culture of self-sacrifice and martyrdom and other social institutions should be used in society. And changing the attitude of individuals to the issue of self-sacrifice and martyrdom, although it is an opportunity for education, the neglect of other institutions and organizations will become a threat to society.

کلیدواژه‌ها [English]

  • attitude
  • Culture
  • Martyr
  • self-sacrifice
  • martyrdom