مطالعه نگرش گروه‌های اجتماعی مختلف بر فرهنگ ایثار و شهادت و راهبردهای تقویت آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی، گروه آموزشی مدیریت، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد، بجنورد، ایران؛ javad.afshin@yahoo.com.

چکیده

هدف از این پژوهش بررسی نگرش گروه‌های اجتماعی مختلف به فرهنگ ایثار و شهادت و راهبردهای تقویت آن می‌باشد. تحقیق حاضر از نظر روش گردآوری داده‌ها، توصیفی- پیمایشی می‌باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه کارکنان ادارات آموزش‌وپرورش و کلیه کارکنان اداره کل علوم پزشکی استان خراسان شمالی بوده‌اند که تعداد آنان 986 نفر می‌باشند. طبق فرمول کوکران حجم نمونه مکفی برای جامعه 277 نفر شد که این تعداد به وسیله شیوه نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای مشخص شدند. ابزار گردآوری اطلاعات در این تحقیق دو پرسشنامه «فرهنگ ایثار و شهادت» و «راهبردهای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت» بوده است. در نتایج پژوهش هشت گویه را جزو عوامل مختلف تأثیرگذار بر فرهنگ ایثار و شهادت شناسایی شد. همچنین نتایج پژوهش نشان می‌دهد که راهبردهای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، از نظر گروه‌های مختلف متفاوت است و آموزش‌وپرورش تنها ستون ترویج فرهنگ ایثار و شهادت نمی‌باشد و در جامعه باید از سایر نهادهای اجتماعی نیز بهره برد. تغییر نگرش افراد به مسئله ایثار و شهادت با اینکه برای آموزش‌وپرورش یک فرصت است، اما غفلت سایر نهادها و سازمان‌ها از این امر برای جامعه تبدیل به تهدید خواهد شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Studying the attitude of different social groups on the culture of sacrifice and martyrdom and its strengthening strategies

نویسنده [English]

  • Javad Afshin
Master of Educational Management, Department of Management Education, Faculty of Humanities, Islamic Azad University, Bojnord Branch, Bojnord, Iran; javad.afshin@yahoo.com.
چکیده [English]

The purpose of this research is to investigate the attitude of different social groups towards the culture of sacrifice and martyrdom and strategies to strengthen it. The current research is descriptive-survey in terms of data collection method. The statistical population of this research included all the employees of education departments and all the employees of the General Directorate of Medical Sciences of North Khorasan Province, whose number is 986.  According to Cochran's formula, the sufficient sample size for the community is 277 people, which were determined by stratified random sampling. The means of collecting information in this research are two questionnaires: "Culture of Sacrifice and Martyrdom" and "Strategies to Promote the Culture of Sacrifice and Martyrdom". In the results of the research, eight items are identified among the various factors influencing the culture of sacrifice and martyrdom.  Also, the results of the research show that the strategies for promoting the culture of sacrifice and martyrdom are different according to different groups, and education is not the only pillar of promoting the culture of sacrifice and martyrdom, and other social institutions should also be used in the society. Changing people's attitude towards the issue of sacrifice and martyrdom is an opportunity for education, but the neglect of other institutions and organizations will become a threat to the society.

کلیدواژه‌ها [English]

  • attitude
  • Culture
  • Martyr
  • Sacrifice
  • martyrdom