بررسی تطبیقی سبک جنگجویی مغولان و نبردهای معاصر (داعش)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناسی ارشد مدیریت امور دفاعی، گروه آموزشی زمینی، دانشکده دافوس، دانشگاه جامع امام حسین (ع)؛ saeidfiroozi721@gmail.com.

چکیده

در دیدگاه بیشتر تحلیلگران، بیشتر حوادث به وجود آمده در این منطقه برای کنترل هرچه بیشتر ایران و در پاره‌ای از موارد به خود مشغول کردن ایران است تا در قبال این موضوع، رژیم صهیونیستی بتواند به آرامی طرح‌ها، نقشه‌ها و پیشروی‌های خودش را در فلسطین اِشغالی به انجام برساند و در پاره‌ای از مواقع، سنجش توان رزم نیروهای ایران برای نبرد با نیروهای آمریکایی به کمک کشورهای مرتجع منطقه است. تاکتیک‌های به کار گرفتۀ مغول‌ها و داعش، آن‌ها را قادر ساخت به بیشتر اهداف خود در آن زمان و در منطقه مورد نظر خویش، برسند. هدف از انجام این تحقیق، بررسی سبک جنگجویی و نبرد مغول‌ها است و اینکه چه کسانی و یا چه حکومتی از آن‌ها بیشترین تأثیر را گرفته و از سبک آن‌ها بیشترین استفاده را به عمل آورده است. در این تحقیق از روش توصیفی استفاده شده است. اطلاعات مورد نیاز در این تحقیق، به روش کتابخانه‌ای و با فیش‌برداری از کتاب‌های علمی و تخصصی، مقالات علمی و پژوهشی، گردآوری شده است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که برای بررسی تطبیقی سبک جنگجویی این دو گروه و اینکه تاکتیکی از قلم نیافتد ناگزیر از این هستیم که تاکتیک‌های این گروهک و حکومت مغولان را در سه مرحلۀ قبل از عملیات، حین عملیات و بعد از عملیات مورد بررسی قرار دهیم

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparative Study of the Mongol Warfare Style and Its Impact on Contemporary Battles (ISIS)

نویسنده [English]

  • saeid firoozi
Master's degree in Defense Affairs Management, Ground Education Department, Dafos College, Imam Hossein University (AS); saeidfiroozi721@gmail.com.
چکیده [English]

In the view of most analysts, many of the events in the region are to control Iran as much as possible and in some cases to occupy Iran so that the Zionist regime can slowly do its plans and progress in the occupied Palestine. In some cases, with the help of reactionary countries in the region, to measure the combat capability of Iranian forces to fight against American forces. The tactics used by the Mongols and ISIS, enabled them to achieve most of their goals at the time and in their target area. The purpose of this study is to examine the style of warfare and battle of the Mongols and who or what government has influenced them the most and has used their style the most. In this research, a descriptive method has been used. The information required in this research has been collected by library method and by taking notes from scientific and specialized books, scientific and research articles. The results of the research show that in order to comparatively study the fighting style of these two groups and not to miss a tactic, we have to examine the tactics of this group and the Mongol rule in three stages before the operation, during the operation and after the operation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Warrior style
  • Mongol
  • ISIS
  • Contemporary battles
1- احمدی، حسین (1385). علل یورش مغولان به ایران؛ رشد آموزش تاریخ. دنیای کتاب.
2- پناهی، حسین علی (1396). مقاله 10 واقعیت باورنکردنی در مورد زندگی مغول.
3- بیات، حسن (1400). اصول و قواعد اساسی رزم منظم. تهران: انتشارات دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین (ع).
4- جوینی، عطاملک (1385). تاریخ جهانگشا، تصحیح محمد قزوینی. تهران: دنیای کتاب.
5- خواجه، محمد (2014). داعش، منابت، اسالیب و تاثیرات، فصلیه شئون الاوسط، مرکز الدراسات الاستتراجیه، العدد 149.
6- دانیلی، توماس (1394). داعش را چگونه نابود کنیم؟ پایگاه تحلیلی، تبیینی و خبر الوقت.
7- دستغیب، عبدالعلی (1367). هجوم اردوی مغول به ایران. تهران: علم.
8- رسولیان آرانی، صدیقه؛ عباسی، لیلا (1391). بازخوانی جهانگشای جوینی و سایر استاد تاریخی حمله مغول، نشریه پیام بهارستان، سال 5، شماره 17.
9- زرین‌کوب، عبدالحسین (1387). روزگاران، چاپ نهم. تهران: نشر سخن.
10- زیباکلام، صادق (1374). ما چگونه ما شدیم. تهران: انتشارات روزنه.
11- ساندرز، ج، ح (1361). تاریخ فتوحات مغول، ترجمه ابوالقاسم حالت. تهران: نشر امیرکبیر.
12- سایت الکترونیکی عصر ما.
13- سایت الکترونیکی تاریخ ما.
14- سایت ویکی‌پدیا؛ دانشنامه آزاد.
15- نزو، سون (1364). هنر جنگ، ترجمه دکتر حسن حبیبی. تهران: انتشارات قلم.
16- عابدی، اکبر و سایر نویسندگان (1395). آشنایی با جریان‌های سلفی – تکفیری. تهران: انتشارات دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین (ع).
17- عطوان، عبدالباری (1391). سازمان سری داعش، ترجمه فرزان شهیدی. تهران: مؤسسه مطالعات اندیشه‌سازان نور.
18- فیروزآبادی، سید حسن (1393). تکفیری‌های داعش را بشناسیم. تهران: دانشگاه عالی دفاع ملی.
19- قاسملو، فرید (1379). نگرشی براثر حمله مغول در تغییر مبادی علمی ایران. تهران: دانشگاه شهید بهشتی.
20- کاظم‌نیا، فریبا (1386). کنیزان: وضع اجتماعی -حقوقی در دوره مغول ایلخانی، تاریخ و تمدن اسلامی.
21- کوهستانی، علی (1396). جزوه آئین رزم متجاوز داعش. تهران: دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین (ع).
22- گروسه، رنه (1353). امپراطوری صحرا نوردی (استپ)، ترجمه عبدالحسین میکده. تهران: نشر کتاب.
23- مظهر، محمد سلیم (1378). فارسی سرایان مهاجر در دوره سلاطین مملوک. تهران: انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
24- نایتس، مایکل (1390). تحلیل تاکتیکی عملیات داعش، سایت ایسکانیوز.
25- نجات، سید علی (1394). کالبد شکافی داعش. تهران: انتشارات مؤسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌الملل ابرار معاصر تهران.
26- نسوی، شهاب‌الدین (1343). سیرت جلال‌الدین منکبرنی (ترجمه فارسی از اصل عربی از مترجم مجهول در قرن هفتم هجری)، به تصحیح و مقدمه و تعلیقات مجتبی مینوی. تهران: نشر کتاب.
27- ولایتی، علی اکبر (1392). ایران از حمله مغول تا پایان تیموریان. تهران: امیرکبیر.
28- یزدان‌پرست، حمید (1390). فرجام و پیامد ایلغار مغول، کیهان سیاسی - اقتصادی.