جانشین‌پروری در دفاع مقدس: الگوی رفتاری فرمانده وقت سپاه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری جامعه شناسی فرهنگی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

در پژوهش حاضر به الگوی جانشین‌پروری در دوران دفاع مقدس در اندیشه و عملکرد سردار محسن رضایی پرداخته شده است. ایشان در دو جلسه در قالب یک مصاحبه نیمه ساختاریافته به بیان نظرات خویش پرداخت. پس از پیاده‌سازی، متن مصاحبه‌ها با روش تحلیل مضمون مورد بررسی قرار گرفت و 57 کد توصیفی به دست آمد. کدهای توصیفی در قالب 16 کد سامان‌دهنده دسته‌بندی شدند و در نهایت مضامین پایه در سه عنوان «شایستگی، روش کشف و روش پرورش» به دست آمدند. براساس نتایج به دست آمده از پژوهش حاضر می‌توان ادعا کرد الگوی جانشین‌پروری در سه گام: نخست تعیین شایستگی‌های لازم برای احراز مناصب فرماندهی، دوم: ترسیم روش‌هایی برای کشف آن شایستگی‌ها در افراد و سوم: پرورش همان شایستگی‌ها در افراد منتخب برای تصدی مناصب بالاتر صورت می‌گرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Successor training in the Sacred Defense: The Behavioral Pattern of the Defense Commander

نویسنده [English]

 • Abdul Hamid Bayat
PhD student in Cultural Sociology, Allameh Tabatabai University
چکیده [English]

 In this research, the successor training pattern at the sacred defense in the thought and performance of Mohsen Rezaei has been discussed. In two sessions, he said his points in the form of a semi-structured interview. Then, the text of the interviews was examined by the theme analysis method and 57 descriptive code was obtained. Descriptive codes were categorized in the form of 16 organized code and finally the basic themes were obtained in three titles "merit, the method of discovery and training method". Based on the results of this study, it can be claimed that the successor training model had been done in three steps: first, determining the necessary competencies for command implantation, second, drawing methods to explore those competencies in individuals and third, breeding the same competencies in selected individuals for the higher facial positions

کلیدواژه‌ها [English]

 • Successor Training
 • Sacred Defense
 • Talent Obtaining
 • Analysis of Theme
 • منابع

  • امام خمینی، سید روح الله(1389). صحیفه امام (ره)، جلد 13. تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره).
  • اﺑﻮاﻟﻌﻼﻳﻰ، ﺑﻬﺰاد؛ ﻏﻔﺎرى، ﻋﺒﺎس (١٣٨٦). ﻣﺪﻳﺮان آﻳﻨﺪه: ﻣﺒﺎﻧﻰ ﻧﻈﺮی و ﺗﺠﺎرب ﻋﻤﻠﻰ برنامه‌های اﺳﺘﻌﺪادﻳﺎﺑﻰ و ﺟﺎﻧﺸﻴﻦﭘﺮوری ﻣﺪﻳﺮان، اﻧﺘﺸﺎرات ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﻨﻌﺘﻰ.
  • بهشتی‌فر، ملیکه؛ نکویی‌مقدم، محمود؛ پورکیانی، مسعود (1391). جانشین‌پروری: خلق خزانه استعداد (رویکردی آینده‌نگر برای سند چشم‌انداز 1404 ایران)، چاپ اول، انتشارات راه تندرستی.
  • بیات، عبدالحمید؛ محمددینی، محسن؛ صادقی، مجید؛ حیدری دلگرم، محمدمهدی (1395). بررسی ویژگی‌های فرماندهان نظامی از منظر قرآن کریم، مدیریت اسلامی، سال 24، شماره 4، زمستان 1395، صص 186-161.
  • بیات، عبدالحمید؛ سید طباطبایی، سیدمهدی، (1399). الگوی مطلوب ارتباطات میان فردی در سلسله مراتب فرماندهی: مورد مطالعه شهید حاج قاسم سلیمانی، فصلنامه مدیریت اسلامی، سال 28، شماره 4، زمستان 1399، صص 185-169.
  • حاج‌کریمی، عباسعلی؛ رضائیان، علی؛ هادی‌زاده، اکرم؛ بنیادی‌نائینی، علی (1390). طراحی مدل شایستگی‌‎های مدیران منابع انسانی بخش دولتی در ایران، فصلنامه چشم‌انداز مدیریت دولتی، شماره 8، صص 43-22.
  • خنیفر، حسین؛ مسلمی، ناهید (1396). اصول و مبانی روش‌های پژوهش کیفی، تهران: نشر نگاه دانش.
  • دلاوری، علی (1389). روش‌شناسی کیفی، فصلنامه علمی پژوهشی راهبرد، شماره 54، شماره 19، بهار 1389.
  • سنگری، محمدرضا (1390). دفاع مقدس، مجله معارف، شهریور و مهر 1390، شماره 87.
  • صالح‌نژاد امرئی، سیدعبدالله؛ بیات، عبدالحمید؛ میراسماعیلی، سیداویس (1399). الگوی شایستگی‌های کلیدی «فرمانده انقلابی» براساس دیدگاه رهبران انقلاب اسلامی، فصلنامه علمی پژوهش‌های مدیریت انتظامی، سال پانزدهم، شماره سوم، پاییز 1399، صص 98-79.
  • عابدی‌جعفری، حسن؛ تسلیمی، محمّدسعید؛ فقیهی، ابوالحسن؛ شیخ‌زاده، محمّد (1390). تحلیل مضمون و شبکه‌ی مضامین: روشی ساده و کارآمد برای تبیین الگوهای موجود در داده‌های کیفی، اندیشه‌ی مدیریت راهبردی، ش 10، صص 198-151.
  • منصوری لاریجانی، اسماعیل (1391). آشنایی با دفاع مقدس، قم: نشر خادم الرضا (ع).

   

  منابع انگلیسی

  • Alexander, J. Rothwell, W. J. & Bernhard, M. (Eds). (2008). Cases in government succession planning: Action-oriented strategies for public-sector human capital management, workforce planning, succession planning, and talent management. Human Resource Development.
  • Beaver G, Hutchings K (2004). The big business of strategic HRM in SMEs in Stewart, HRD in Small Organisations. Routledge Research Studies in HRD Series. Routledge. London. 81
  • Creswell, J. W. & Poth, C. N. (2018), Qualitative inquiry & research design. Choosing among five approaches, 4th edition, Los Angeles: Sage.
  • Helton K, Robety D J, (2007). Navigating Pennsylvania’s Dynamic workforce: Succession planning in a complex environment. Public personal management, vol 36.
  • Jerusalem, B. R. (2008). Succession Management: The Next Generation of Succession Planning Human Resource Planning. 19(3): 1-29.
  • Pattan, J. E. (2006). Succession management, ٢: management selection” in Tung-Chun Huang (Eds) Succession management systems and human resource outcomes. International Journal of Manpower, Vol. 22, No. 8: 736-7
  • Schoonover CS (2011), Best Practices in Implementing Succession Planning, Schoonover Associates, LLC.