تأثیر اندیشه سیاسی سلفی- تکفیری بر ناامنی جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه جامع امام حسین (ع)

2 کارشناسی ارشد مطالعات دفاعی استراتژیک

3 دکترای فلسفه و کلام اسلامی، دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین (ع).

چکیده

بدون تردید جمهوری اسلامی ایران، همواره در خصوص تأمین امنیت ملی خود با خطرات متعددی روبرو است. یکی از این خطرات ایجاد ناامنی در جامعه می­باشد. این نا امنی ها ناشی از اقدامات تروریستی گروه های افراطی وابسته به تفکر سلفیون است که هر روز وسیع ترشده و با خشونت بیشتری همراه گردیده  است. این پژوهش به دنبال بررسی و تعیین تاثیر اندیشه سیاسی سلفیون افراطی در ایجاد ناامنی های جمهوری اسلامی ایران می‌باشد. روند رو به رشد جریانات سلفی افراطی به نحوی است که هر روز شاهد رخدادهای متعددی در کشورهای مسلمان هستیم  و به نظر می رسد که این موضوع به کلیه کشورهای مسلمان تسری یابد. این اقدامات ضمن وارد کردن صدمه جدی به امنیت کشورهای اسلامی، برای جامعه جهانی نیز مشکلات فراوانی خلق نموده و باعث شده است تا دین مبین اسلام به عنوان  منبع خشونت در جهان معرفی شود. این گروه ها، جوامع منطقه غرب آسیا را به ناامنی کشانده و ضربات مرگباری بر آنها وارد کرده اند . پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی سعی در پاسخگویی به این سوال دارد که اندیشه سیاسی سلفیون افراطی در ایجاد ناامنی های جمهوری اسلامی ایران چه تاثیری دارد؟ نوع تحقیق در این پژوهش کاربردی و توسعه ای می­باشد. برای انجام این پژوهش از روش مطالعه متون مرتبط و جمع آوری اطلاعات از طریق مطالعه کتابخانه‌ای، بررسی اسناد و مصاحبه با متخصصین و صاحب نظران در این زمینه بهره‌برده شده است. جامعة آماری پژوهش حدود 25 نفر از مدافعان حرم ، کارشناسان موضوع و اساتید دانشگاه می­باشند. برای تعیین حجم نمونه، از روش نمونه‌گیری کیفی و غیر احتمالی استفاده گردیده که بر اساس نتایج آن و اینکه محقق با انجام مصاحبه‌های مورد نیاز به اشباع نظری رسیده، حجم نمونه برابر با 25 نفر در نظر گرفته شده است. محققیق بر اساس داده‌های نظری و همچنین بررسی مصاحبه‌های انجام شده‌ی نمونه آماری با توجه به مدل ارائه شده به تجزیه و تحلیل سوال‌های اصلی و فرعی پژوهش پرداخته و بررسی تاثیر اندیشه سیاسی سلفیون افراطی در ایجاد ناامنی های جمهوری اسلامی ایران را مورد کنکاش و تحلیل قرار داده­اند. و در نهایت با تبیین نتایج حاصل از اندیشه های سیاسی سلفیون افراطی، به راهکار و پیشنهاداتی برای جلوگیری از بروز ناامنی بیشتر ارائه شده است.                                                  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Influence of Salafi-Takfiri Political Thought on the Insecurity of the Islamic Republic of Iran

نویسندگان [English]

  • Mehdi Nataqpour 1
  • Yaser Rezapour 2
  • Ruhollah Pourasiab 3
1 Faculty Member, Imam Hussein (as) Complex University
2 M.A in Strategic Defense researches
3 Ph.D. in Islamic Philosophy and Speech, Imam Hussein (as) University for Training Military Officers and Guards
چکیده [English]

Undoubtedly, the Islamic Republic of Iran always faces several dangers in terms of ensuring its national security. One of these dangers is creating insecurity in society. These insecurities are the result of the terrorist activities of extremist groups affiliated with the Salafist ideology, which are becoming more widespread and increasingly violent. This study seeks to investigate and determine the impact or influence of extremist Salafist political thought on the insecurity of the Islamic Republic of Iran. The growing trend of extremist Salafist courses is such that we are witnessing many events in Muslim countries every day, and it seems that this issue will spread to all Muslim countries. These actions, while causing serious damage to the security of Islamic countries, have also created many problems for the international community and have led to the introduction of Islam as a source of violence in the world. These groups have unsecured the communities of the West Asian region and inflicted deadly blows on them. The present study with a descriptive-analytical method tries to answer the question that what is the effect of the political thought of extremist Salafis in creating insecurity in the Islamic Republic of Iran? The type of research in this study is applied and developmental. To conduct the research, the methods of studying related texts, collecting information through library study, reviewing documents and interviewing experts and thinkers in this field have been used. The statistical population of the study is about 25 Defenders of the Shrine, experts of the subject matter and university professors. To determine the sample size, qualitative and non-probabilistic sampling method has been used, based on the results and the fact that the researcher studied, the theoretical saturation by conducting the required interviews, the sample size is considered equal to 25 people. Based on the theoretical data and also reviewing the statistical sample interviews according to the proposed model, the researchers have been analyzed the main and secondary research questions and examined the influence of extremist Salafist political thought in creating insecurity to the Islamic Republic of Iran. Finally, by explaining the results of the extremist Salafist political ideas, solutions and suggestions to prevent further insecurity have been presented.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Salafism
  • Takfir
  • Insecurity
  • Islamic World