رفتار خارجی دولت‌های عربی در آغاز و پایان جنگ تحمیلی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناسی ارشد علوم سیاسی، دانشگاه آیت الله بروجردی

چکیده

تجاوز نظامی عراق علیه ایران که از آن به عنوان جنگ تحمیلی یاد می‌شود، در 31 شهریور1359 ه.ش آغاز و به مدت هشت سال به درازا کشید. این جنگ منافع دولت‌های مختلفی را تحت تأثیر خود قرار داد. دولت‌های عربی که در پیرامون کانون این نزاع قرار داشتند با تأثیرگذاری و تأثیرپذیری بر این کانون، در آغاز و پایان آن دخیل بودند. این تحقیق با واشکافی رفتار خارجی دولت‌های عربی در طی جنگ تحمیلی، به دنبال پاسخ به این پرسش اصلی است که « رفتار خارجی دولت‌های عربی چه تأثیری در آغاز و پایان جنگ تحمیلی داشت؟» یافته‌ها نشان می‌دهند رفتار خارجی اکثر دولت‌های عربی در آغاز و پایان جنگ تحمیلی با تأثیرپذیری از تحولات میدانی جنگ، ناسیونالیسم عربی و سیاست‌های غرب و شرق همواره به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم در راستای همراهی با حزب  بعث عراق بود که این امر بیشتر ناشی از مؤلفه هویتی می‌باشد؛ لذا این امر سبب ترغیب به جنگ، تداوم جنگ و تحمیل خسارات فراوان مالی و جانی برای ایران گردید.
 تبیین عملکرد و مواضع دولت‌های عربی در طی جنگ تحمیلی از مهم‌ترین اهداف این پژوهش می‌باشد. مواد خام این مقاله با استفاده از متون تخصصی مرتبط با این پژوهش گردآوری و با روش توصیفی و تحلیلی موردبحث و کنکاش قرارگرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Foreign Behavior of the Arab States at the Beginning and the End of the Imposed War

نویسنده [English]

  • Hamed Hajati
M.A. in Political Sciences, Ayatollah Broojerdy University
چکیده [English]

Iraq's military aggression against Iran, known as the imposed war, began on September 22, 1980 and lasted for eight years. This war affected the interests of different governments. The Arab states that were at the center of this conflict, were involved in the beginning and the end of this conflict by influencing and being influenced. By studying the Foreign behavior of the Arab states during the imposed war, this article seeks to answer the main question, "What effects did the Foreign behavior of the Arab states have on the beginning and the end of the imposed war? " Findings show that the Foreign behavior of most Arab states at the beginning and the end of the imposed war, was influenced by the changes of around, by Arab nationalism and by the policies of the West and the East countries, were always directly and indirectly in line with the Ba'ath party in Iraq which is at the most aspect because of its identity elements. Therefore, this matter encouraged the war to begin, continue and impose the great financial and human losses for Iran.
    Explaining the performance and positions of Arab states during the imposed war is one of the most important objectives of this study. The raw materials of this article have been collected using specialized texts related to this research and have been discussed by descriptive and analytical methods

کلیدواژه‌ها [English]

  • Foreign Behavior
  • Arab States
  • Imposed War
  • Islamic Revolution
  • Structuralism