نویسنده = �������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. تجلی مؤلفه شهادت در سه اثر داستانی از راضیه تجار («ستاره من»، «گمان مبر که شعله بمیرد»،«محبوبة صبح»)

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1401، صفحه 1-20

شهلا کلبعلی؛ احمد سنچولی؛ محمد مجوزی