نویسنده = ���������� �������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل گفتمان وصیت‌نامه سرداران شهید شهرستان خلخال

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 73-95

پرویز صبوری کزج؛ جواد صبوری کزج