نویسنده = حامد حاجتی
تعداد مقالات: 2
1. علل و انگیزه‌های راهبردی رخداد جنگ تحمیلی

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1400، صفحه 351-378

حامد حاجتی


2. رفتار خارجی دولت‌های عربی در آغاز و پایان جنگ تحمیلی

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 55-79

حامد حاجتی