نویسنده = �������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. نقش متغیرهای جغرافیایی ایران و عراق در جنگ تحمیلی

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1398، صفحه 89-118

هادی کیخائی راد؛ حسن محقق؛ بهروز بزی