نویسنده = ���������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. نقش یادمان‌های شهدا بر ارتقای اعتقادات در جامعه

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1400، صفحه 1-26

خدایار ابراهیمی؛ سیدرکن الدین رشیدی آل هاشم؛ موسی نورا