نویسنده = ابوالقاسم مردمی
تعداد مقالات: 2
2. پذیرش قطعنامه 598؛ پیروزی یا شکست؟

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 23-42

محمدجواد سبحانی فر؛ ابوالقاسم مردمی